Všeobecná ustanovení

Následující obchodní podmínky se vztahují na zboží obsažené na internetové prezentaci dostupné na adrese www.nabyteknarozcesti.cz, jejímž provozovatelem je společnost NÁBYTEK NA ROZCESTÍ s.r.o. Obchodní podmínky doplňují smlouvu, kterou uzavírá zákazník s prodávajícím.

Identifikační údaje

Název: NÁBYTEK NA ROZCESTÍ s.r.o.
Sídlo a místo podnikání: Sokolovská 6/135, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře, Česká republika
IČO: 29090211, DIČ: CZ29090211
Společnost je vedena pod spisovou značkou C 24050 u Krajského soudu v Plzni.

Kontaktní údaje

Provozovna Karlovy Vary

NÁBYTEK NA ROZCESTÍ s.r.o.
Adresa: Sokolovská 6/135, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře, Česká republika
Telefon: +420 353 449 531
E-mail: nabyteknarozcesti@seznam.cz

Provozovna Plzeň

NÁBYTEK NA ROZCESTÍ s.r.o.
Adresa: Koterovská 9/290, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, Česká republika
Telefon: +420 603 508 395
E-mail: nabyteknarozcesti@seznam.cz

Vymezení právních vztahů

Právní vztahy, které nejsou těmito VOP výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ”). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. OZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě”) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Vymezení zákazníků

Zákazník, který je spotřebitelem, uzavírá a plní kupní smlouvu v podobě spotřeby zboží. Nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zákazník, který není spotřebitelem, ale je velkoodběratelem, uzavírá a plní kupní smlouvu za účelem své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Způsob nákupu

V internetové prezentaci se lze poptávat na jakékoliv zboží v ní uvedené. Poptávkou nevzniká smluvní vztah. Zákazník, který je velkoodběratelem, je povinen k poptávce připojit své obchodní jméno a IČ. Tyto údaje lze vyplnit do položky Poznámka v poptávkovém formuláři.

Cena zboží

Ceny uvedené v seznamech produktů jsou uvedeny včetně DPH 21 %. V detailu a poptávkovém formuláři je uvedena cena včetně DPH (21 %).

Vznik kupní smlouvy

Odesláním poptávky nevzniká kupní smlouva. Kupní smlouva vzniká potvrzením poptávky prodávajícím a následné e-mailové komunikaci mezi zákazníkem a prodávajícím.

Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení. Okamžikem platby se rozumí při bezhotovostní platbě připsání kupní ceny (včetně poštovného, balného, přepravného) na účet prodávajícího. Vlastnické právo na zboží přechází na zákazníka ke dni převzetí, respektive zaplacení finanční částky za zboží.

Prodávající ke každé vyřizované poptávce přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačením DPH. Daňový doklad (faktura) současně slouží jako dodací a záruční list. Prodávající nenese odpovědnost za špatně uvedené kontaktní údaje zákazníkem, které znemožní dodání zboží.

Storno poptávky

Vzhledem k faktu, že odesláním poptávky nevzniká smluvní vztah, je možné poptávku kdykoliv stornovat.

Podmínky dodání zboží

Prodávající se snaží zboží doručit zákazníkovi v co nejkratším termínu. O způsobu a termínu dodání informuje prodávající zákazníka e-mailem.

V případě zboží na objednávku je u výrobku uveden přibližný termín dodání a poté je tento termín dodání oznámen i zákazníkovi. Poštovné se odvíjí od zvoleného typu platby a dopravy.

Možnosti dodání zboží

 • Převzetí osobně.
 • Přepravní službou (Česká pošta, s. p.; TEN EXPRES BOHEMIA, spol. s r.o.; PPL CZ s.r.o.; Geis Parcel CZ s.r.o.).

Možnosti platby za zboží

 • Platba hotově při převzetí zboží.
 • Platba dobírkou.
  Při objednávce zboží na dobírku zaplatí zákazník sjednanou kupní cenu při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo kurýrovi přepravní firmy.
 • Platba převodem na účet.
  Forma úhrady bezhotovostně bankovním převodem probíhá tak, že prodávající po potvrzení poptávky na základě e-mailové komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím zašle zákazníkovi zálohovou fakturu s uvedením svého bankovního účtu. Číslo faktury je současně variabilním symbolem. Zákazník se zavazuje zaplatit cenu zboží ve vyznačené lhůtě splatnosti na uvedený bankovní účet. Prodávající odešle zboží zákazníkovi neprodleně po obdržení platby. O této skutečnosti informuje odesláním faktury e-mailem.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí objednaného zboží. V takovém případě je zákazník povinen svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží a zboží vrátit kompletní v nepoškozeném stavu, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu (myšleno nepoškozeném obalu výrobku) včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod. společně s dokladem o koupi zboží. V případě vrácení použitého, nekompletního, nebo poškozeného zboží má prodávající nárok na vrácení částky snížené o nutné náklady na uvedení zboží do původního stavu.

Zákazník může zboží vrátit prodávajícímu osobně na kontaktní adrese uvedené v těchto obchodních podmínkách (provozovna Karlovy Vary) nebo zasláním zboží poštou na stejnou adresu.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou mu na dobírku. Tato zásilka není považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě.

Kupní cena je vrácena výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet zákazníka.

Uplatní-li zákazník toto právo, má prodávající povinnost uhradit zákazníkovi vynaložené finanční prostředky ve výši kupní ceny objednaného zboží a ceny dopravy dle nejnižší aktuální sazby dopravce. Prodávající nemá povinnost uhradit náklady zákazníka spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen vrátit vynaloženou finanční částku za zakoupené zboží zákazníkovi nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží prodávajícímu.

Zmiňovaná možnost odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na zákazníky, kteří jsou zároveň spotřebiteli, nikoliv velkoodběrateli.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba

Záruční doba pro objednávané zboží se řídí platným občanským zákoníkem, konkrétně § 2165 zákona č. 89/2012 Sb. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží a končí přesně po 24 měsících od převzetí zboží v případě zákazníka, který je spotřebitelem, a po 12 měsících od převzetí zboží v případě zákazníka, který je velkoodběratelem. Ze strany prodávajícího může být stanovená záruční doba prodloužena, odpovídá-li to parametrům výrobku.

Záruční doba se vždy prodlužuje po dobu, během které bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo pokud byla vyměněna část výrobku, začne běžet nová záruční doba k výrobku, respektive k jeho nové části.

Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:

 1. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jimi byl výrobek opatřen. Pokud je zákazník zároveň spotřebitelem, nezaniká záruka jako celek, ale zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v souvislosti s porušením ochranných nálepek.
 2. Neodbornou instalací, zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem.
 3. Poškozením přírodními živly či násilnými útoky třetích osob.
 4. Poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 5. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Reklamace při převzetí zboží

V případě, kdy zboží není při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li tento postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Rozporem s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované nebo není v odpovídajícím množství, hmotnosti apod.

Reklamace v záruční lhůtě

Při zjištění vady výrobku má zákazník právo toto zboží reklamovat, tj. bezodkladně prodávajícímu oznámit, že převzatý výrobek vykazuje vadu, a sdělit, jakým způsobem se vada projevuje. Jde-li o vadu odstranitelnou, má zákazník právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Pokud tento postup není možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

K uplatnění reklamace je nutné, aby zákazník zaslal společně s výrobkem (v obalu, který brání poškození při jeho přepravě) také kopii faktury či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího. Za den uplatnění reklamace je považován den doručení reklamovaného zboží a dokladu na adresu prodávajícího.

Prodávající vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

O reklamaci rozhoduje prodávající obratem, ve složitých případech do tří pracovních dní. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má zákazník také právo na úhradu nutných nákladů k tomuto odstoupení.

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládaní s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním nezávazné poptávky dává zákazník prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními daty zákazníků důvěrně, veškeré údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího.

Osobní údaje získané prodávajícím v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou dále poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům uvedených v rámci poptávky/koupě zboží a jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má kdykoliv právo požádat prodávajícího o vymazání svých osobních údajů z databáze. Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kontaktujte prodávajícího na e-mailu nabyteknarozcesti@seznam.cz.

Komunikace

Veškeré náklady na komunikaci se řídí běžnými tarify operátora.

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník, který je spotřebitelem, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Platnost a účinnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti dne 07. 03. 2017.